Zapraszamy do przyłączenia się do Warsaw Health Innovation Hub (WHIH)

WHIH jest otwarty na kolejnych Partnerów i Członków działających w polskim sektorze medycznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz szeroko pojętej technologii na rzecz ochrony zdrowia.

Partnerstwo w WHIH

Partnerem WHIH mogą zostać podmioty z którymi Agencja Badań Medycznych (ABM) zawarła porozumienie o partnerstwie.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w pracach WHIH na zasadzie partnerstwa powinni spełniać łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski, zgodnie z przepisami prawa polskiego w formie spółki kapitałowej
 • zatrudniają w Polsce co najmniej 100 osób na jakiejkolwiek podstawie prawnej
 • w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa prowadzą w Polsce działalność badawczo-rozwojową w obszarze medycyny, farmacji, biotechnologii lub szeroko pojętej technologii na rzecz ochrony zdrowia
 • posiadają doświadczenie we współpracy z podmiotami publicznymi lub naukowymi w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Wszyscy Partnerzy WHIH wchodzą w skład Rady WHIH.

W celu uzyskania statusu Partnera WHIH zainteresowany podmiot składa Wniosek o Partnerstwo w WHIH.

Decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku o uzyskaniu statusu Partnera WHIH podejmuje Prezes ABM.

 

Członkostwo w WHIH

Członkiem WHIH mogą zostać podmioty, które działają na rzecz ochrony zdrowia w Polsce i zawarły z ABM porozumienie o członkostwie.

Do Warsaw Health Innovation Hub zapraszamy:

 • fundacje i stowarzyszenia
 • jednostki ochrony zdrowia, ośrodki kliniczne, w tym szpitale publiczne i prywatne
 • ośrodki akademickie, w tym instytuty badawcze, jednostki naukowe i edukacyjne
 • inwestorów
 • instytucje otoczenia biznesu, izby gospodarcze, związki pracodawców i inne organizacje pozarządowe
 • podmioty działające w obszarze udostępniania danych lub informacji naukowej, w tym wydawnictwa naukowe
 • start-up’y*

*Start-up’y zainteresowane w pracach WHIH powinny spełniać dodatkowo łącznie poniższe kryteria:

 • są zarejestrowane i prowadzą działalność w obszarze medycyny, farmacji, biotechnologii lub szeroko pojętej technologii na rzecz ochrony zdrowia na terenie Polski
 • stworzyły minimum 3 miejsca pracy w Polsce od daty rejestracji, na jakiejkolwiek podstawie prawnej
 • działają na rynku polskim przez okres dłuższy niż rok
 • opracowują lub mają opracowany innowacyjny produkt, proces lub serwis
 • posiadają wsparcie kapitałowe lub są zdolne do pozyskania funduszy inwestycyjnych na rozwój

W celu uzyskania statusu Członka WHIH zainteresowany podmiot składa Wniosek o Członkostwo w WHIH.

Decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku o uzyskaniu statusu Członka WHIH podejmuje Prezes ABM.

Opcje strony

do góry