Grupa robocza ds. interesu publicznego

Grupa robocza ds. interesu publicznego jest ciałem doradczym Przewodniczącego Rady WHIH, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji publicznych:

  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Rzecznika Praw Pacjenta ,
  • Centrum e-Zdrowie,
  • Urzędu Patentowego.

Do zadań Grupy należy opiniowanie wniosków Partnerów WHIH o uzyskanie rekomendacji WHIH dla inicjowanych i prowadzonych przez nich przedsięwzięć w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych oraz systemowych  pod względem ich zgodności z interesem publicznym oraz planami rozwojowymi polskiego systemu ochrony zdrowia. Stanowiska członków Grupy roboczej oraz przygotowane na ich podstawie zalecenia do projektów Partnerów WHIH mają na celu zagwarantowanie nowości i innowacyjności proponowanych rozwiązań, jak również pozwalają ocenić ich wpływ na publiczny system ochrony zdrowia oraz konkretne korzyści jakie będą miały dla polskich pacjentów. 

Opcje strony

do góry