Konkurs #BiletDoDanych

Termin składania wniosków: 4-20.10.2023 r.

Organizator: IQVIA Commercial sp. z o.o.

Opis konkursu: Konkurs #BiletDoDanych jest pierwszą inicjatywą w ramach Warsaw Health Innovation Hub, która odpowiada na potrzebę szerokiego dostępu do danych związanych ze zdrowiem populacyjnym oraz tworzeniem tzw. polityk publicznych opartych na dowodach empirycznych (ang. Evidence based policy).

Niewystarczający poziom dostępu i wykorzystania danych do tworzenia polityk zdrowotnych, w tym budowania programów profilaktycznych i prewencyjnych oraz szybsze diagnozowanie pacjentów, jest wciąż wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia na świecie, w tym także w Polsce. Jednocześnie niewykorzystywanie danych do wczesnego wykrywania chorób oraz niekorzystanie z różnych źródeł danych przy monitorowaniu przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego obniża jakość procedur medycznych i negatywnie wpływa na efektywność procesu leczenia pacjentów.

W Europie i w Polsce istnieje szereg wyzwań zdrowotnych, takich jak choroby układu krążenia, choroby nowotworowe czy metaboliczne. Obserwuje się również coraz większą korelację pomiędzy stylem i trybem życia oraz ich wpływem na stan zdrowia. Dodatkowo trendy demograficzne plasują Europę w gronie kontynentów o rosnącym udziale obywateli w wieku 60+, co jest ściśle związane ze starzeniem się społeczeństwa i występowaniem zjawiska wielochorobowości.

Mając na uwadze główne wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia, Organizator wybrał 3 tematy, w których lepsze wykorzystanie i analiza danych publicznych i niepublicznych mogą wpłynąć na podniesienie jakości świadczonych usług dla pacjentów. Te tematy to:

  • Cukrzyca typu i I i II,
  • Wyzwania zdrowotne wieku produkcyjnego,
  • Oraz polipragmazja.

Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania różnych źródeł danych do tworzenia opracowań wspierających polityki publiczne dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce. Przedsięwzięcie obejmuje organizację konkursu dla jednostek badawczych, zespołów badawczych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, towarzystw naukowych i innych podmiotów określonych w Regulaminie, w ramach którego wskazani wnioskodawcy przygotują i zrealizują projekty skoncentrowane na przygotowaniu publikacji, raportów i opracowań. Katalog zbiorów danych możliwych do udostępnienia w ramach konkursu zostanie wskazany w późniejszym terminie, przed rozpoczęciem okresu przewidzianego na składanie wniosków.

Dodatkowo, dla zainteresowanych udziałem w konkursie IQVIA zorganizuje i przeprowadzi webinar poświęcony konkursowi i możliwym do udostępnienia zbiorom danych (przewidziano dwa terminy webinaru – w drugiej połowie sierpnia oraz w pierwszej połowie września). Szczegóły dotyczące webinaru zostaną zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozwiązania zaproponowane w ramach projektów mogą być adresowane zarówno do osób wykonujących zawód medyczny (lekarze, pielęgniarki), podmiotów leczniczych, jak również do pacjentów. Do konkursu mogą przystąpić podmioty uprawnione do prowadzenia działalności badawczej w Polsce (szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie).

 

Opcje strony

do góry