Proces składania i oceny wniosków

Operator konkursu zakłada następujące etapy składania i oceny wniosków:

Krok 1 Złożenie wniosku

Złożenie kompletnego wniosku: liderzy projektów składają kompletny wniosek w systemie składania wniosków.

Aplikuj przez formularz konkursowy: 
https://eithealth.wufoo.com/forms/nephrohero/


Wyniki oceny formalnej zostaną przekazane Liderom projektów do 20 czerwca 2022 r.

Krok 2 Ewaluacja

Ocena merytoryczna wniosków

Każdy pozytywnie oceniony wniosek pod kątem formalnym jest oceniany przez ekspertów oceniających (powołanych przez Sponsora i Operatora) w oparciu o kryteria opisane w odpowiednich sekcjach, w terminie do 24 czerwca 2022 r.

Maksymalnie 100 punktów zostanie przyznanych przez każdego oceniającego podczas tego etapu oceny. Ostateczny wynik oceny zdalnej będzie średnią ze wszystkich ocen merytorycznych.

Wyniki oceny merytorycznej i zaproszenia na prezentacje zostaną przekazane liderom projektów 24 czerwca 2022 r.

Prezentacje

Prezentacje są prowadzone przez Panel Oceniający (powołany przez Sponsora i Operatora) , organizowany przez operatora konkursu i sponsora. Prezentacje mogą odbywać się fizycznie lub być prowadzone w pełni online. Zespół projektowy powinien składać się z lidera projektu i maksymalnie 2 innych członków, włączając w to reprezentację zaufanej trzeciej strony składającej Projekt. Każdy oceniający otrzyma z prezentacji maksymalnie 100 punktów. Ostateczny wynik prezentacji będzie średnią wszystkich wyników oceniających prezentacji.

Krok 3 Uzupełnienie wniosków projektowych

Liderzy projektów mogą być proszeni o uzupełnienie wskazanych przez Sponsora lub operatora informacji w złożonych wnioskach konkursowych. Może to obejmować korekty treści wniosku (KPI, opisy itp.), a także szczegółowego budżetu. Liderzy projektów będą musieli współpracować ze swoimi partnerami, aby zaktualizować dokumenty w terminach uzgodnionych z Sponsorem lub operatorem.

Krok 4 Selekcja

Operator i sponsor dokonują oceny wybranych projektów  w oparciu punktację otrzymaną przez projekt na etapie oceny merytorycznej i podczas prezentacji. Ostateczny wynik zostanie obliczony na podstawie 25% oceny merytorycznej + 75% oceny prezentacji.

Krok 5 Zawarcie umowy i Komunikacja wyników

Kandydat na zwycięzcę Konkursu zostanie niezwłocznie poinformowany o wyniku oceny merytorycznej i prezentacji oraz o chęci przystąpienia do podpisywania umowy na realizację Projektu przez Sponsora lub Operatora. Warunkami uzyskania statusu Zwycięzcy Konkursu i realizacji Projektu oraz otrzymania dofinansowania jest zawarcie umowy przez Wnioskodawcę z Operatorem lub Sponsorem. Treść umowy zostanie uzgodniona pomiędzy stronami po poinformowaniu o wynikach Konkursu kandydata na zwycięzcę Konkursu. Po podpisaniu umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Sponsorem lub Operatorem, Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://whih.abm.gov.pl/whi/konkursy-partnerow/nephrohero/. Zwycięzca Konkursu powinien zostać ogłoszony do 14 lipca 2022 r., natomiast data ta może ulec przesunięciu.

 
Kryteria oceny oraz względna wartość tych kryteriów  

I. Doskonałość projektu (20%)

• Projekt wykorzystuje innowacyjne i unikatowe podejścia wszędzie tam, gdzie to możliwe. Na przykład zastosowanie istniejącej wiedzy w nowy sposób lub w innym kontekście lub zastosowanie „nowej” wiedzy do rozwiązywania problemu przy użyciu innego podejścia.

• Projekt stwierdza wyjątkowość wniosku w porównaniu ze stanem techniki. W przypadku produktów/usług klinicznych odnosi się to do standardu opieki lub „złotego standardu”. W przypadku innowacji procesowych czy zarządczych oznacza to standardowe praktyki, aktualne wytyczne itp.

• Należy wykazać wartość dodaną wniosku.

• Projekt realizuje cele i priorytety Warsaw Health Innovation Hub.

II. Wdrożenie (40%)

• Konsorcja muszą wykazać, że proponowane rozwiązanie (produkt/usługa/proces) osiągnęło minimalny oczekiwany poziom dojrzałości i może być odpowiednio wdrożone do polskiego systemu ochrony zdrowia.

• Plany projektów są wykonalne pod względem harmonogramu, przydzielonych zasobów i wyników. Podział budżetu pomiędzy partnerów powinien być adekwatny do wykonywanych zadań. Budżety to połączenie wkładu sponsora konkursu i współfinansowania partnerów.

• Plan pracy nad projektem powinien być logiczny, z jasnymi i dobrze zdefiniowanymi kamieniami milowymi

• Wybrane kamienie milowe są odpowiednie i realistyczne dla celów projektu.

• Projekt opisuje jasną strategię wdrożenia dla innowacji, identyfikując niezbędne zasoby i opisując, w jaki sposób zostaną one zabezpieczone.

• Projekt prezentuje konkurencyjne podejście z jasno zdefiniowaną innowacją (produkt, usługa, proces, organizacja, zarządzanie itp.). Ponadto zespoły projektowe powinny wykazać się wyraźną świadomością konkurencyjnych rozwiązań.

• Zidentyfikowano znane przeszkody (tj. bariery na ścieżce projektu, które są łatwe do przewidzenia) i potencjalne zagrożenia dla pomyślnego wdrożenia/wprowadzenia na rynek, a plany łagodzenia są jasno określone.

• Projekt wykazuje doskonałość zaangażowanych instytucji partnerskich. Jeśli partnerzy pracowali wcześniej razem w podobnych warunkach, jest to plus.

• Projekt pokazuje doświadczenie lidera działań i zaangażowanych członków zespołu.

• Projekt wykazuje synergie i komplementarność zespołu.

• Projekt pokazuje, że zespół w połączeniu z proponowanymi zasobami jest wystarczający do jego opracowania i/lub wdrożenia.

• W działalność zaangażowane są zasoby własne partnerów (współfinansowanie, etaty, infrastruktura itp.).

III. Wpływ i zrównoważony rozwój (40%)

• Zdefiniowano odpowiednie wskaźniki KPI. Projekty muszą zapewniać, że wybrane kluczowe wskaźniki efektywności, rezultaty i rezultaty są zgodne z celami działań i terminową realizacją.

• Projekt identyfikuje pomiar wpływu społecznego i wkładu w system opieki zdrowotnej. Projekty muszą wyjaśniać i określać miary stosowane do pomiaru wpływu, aby dostarczyć dowodów na oczekiwany wpływ lub wpływ już wytworzony przez działanie.

• Projekt musi wykazywać potencjalną ścieżkę (regulacyjną, refundacyjną, itp.) dotarcia do opieki nad pacjentem w pożądanych ramach czasowych.

Szczegółowe wskaźniki realizacji projektów zostaną określone w umowie zawieranej ze zwycięzcą konkursu.

Agencja Badań Medycznych nie jest odpowiedzialna za realizację Konkursu ani za wyłonienie Projektu czy selekcję Wnioskodawcy. Środki alokowane przez sponsora na projekt nie stanowią środków publicznych i Agencja Badań Medycznych nie podejmuje jakichkolwiek decyzji o ich rozdysponowaniu.”.

Opcje strony

do góry