Wymagania

Wymagania dla projektów:

 1. Dojrzałość technologiczna - co najmniej TRL 5 (nie dotyczy projektów edukacyjnych i nietechnologicznych)
 2. Liderem Projektu w Konkursie może być podmiot uprawniony do prowadzenia  działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, niebędący Partnerem WHIH.
 3. Lider Projektu ma obowiązek zaliczać się do jednej z poniższych kateorii lub złożyć wniosek we współpracy z co najmniej jednym podmiotem zaliczającym się do jednej z poniższych kategorii:
  1. Uczelnie i instytuty badawcze
  2. Towarzystwa naukowe
  3. Strona publiczna – naczelne organy administracji oraz centralne organy administracji, podmioty podległe, nadzorowane lub objęte nadzorem właściwych ministrów
  4. Szpitale kliniczne i wojewódzkie
  5. Organizacje zrzeszające podmioty leczniczne
  6. Organizacje pacjenckie zrzeszone w Radzie Organizacji Pacjentów przy RPP
 4. Realizacja projektu powinna uwzględniać konsultację i współpracę z użytkownikami końcowymi. 
 5. Czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
 6. Projekt musi zawierać przejrzyste elementy integracji rozwiązania z istniejącą infrastrukturą systemów informatycznych w polskim systemie ochrony zdrowia, np. powiązanie z IKP lub innymi narzędziami dostępnymi w P1
 7. Projekt musi zawierać opis włączenia rozwiązania do polskiego systemu ochrony, np. ścieżkę pacjenta, scenariusze wdrożenia, integracji i skalowania. Konieczne jest wskazanie wraz z uzasadnieniem, partnerów, których zaangażowanie jest niezbędne dla wdrożenia projektu (w tym przedstawiciele strony publicznej – np. MZ, NFZ, CEZ, RPP; partnerzy biznesowi – np. dostawcy systemów HIS).
 8. Projekt musi być zgodny z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności musi uwzględniać wymogi regulacyjne związane z realizacją projektów w sektorze ochrony zdrowia (w zależności od projektu mogą to być np. przepisy dot. udzielania świadczeń, podmiotów leczniczych, prawa pacjenta, prawo wyrobów medycznych, prawo farmaceutyczne) jak również przepisy prawa dot. ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych.
 9. Projekt musi zawierać proponowane mierzalne wskaźniki realizacji wraz z harmonogramem realizacji.

Opcje strony

do góry