Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/aktualnosci-1/2343,Program-Platformy-Mentoringowej-Warsaw-Health-Innovation-Hub.html
15.07.2024, 23:01

Program Platformy Mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub

Od kilku miesięcy w ramach projektu Warsaw Health Innoavation Hub (WHIH) realizowana jest I edycja Programu Platformy Mentoringowej. To inicjatywa o charakterze doradczo-rozwojowym, która łączy stronę akademicką ze światem przemysłu. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczelnianych zespołów badawczych w wypracowaniu najlepszej ścieżki rozwoju zaproponowanych innowacyjnych rozwiązań. Zgłoszone projekty naukowe znajdują się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej i posiadają potencjał wdrożeniowy. Doradztwa zarówno w obszarze biznesowym, jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych udzielają mentorzy - eksperci reprezentujący partnerów zrzeszonych we WHIH. Uczelnie dysponują silną bazą naukową do opracowywania i rozwijania innowacyjnych produktów i rozwiązań dla ochrony zdrowia, z kolei know- how i doświadczenie mentorów- partnerów biznesowych stanowią komplementarne wsparcie pozwalające na ukierunkowanie projektów badawczych pod względem potrzeb i wymagań rynku.

W Platformie Mentoringowej WHIH bierze udział dziesięć projektów uczelnianych zespołów badawczych. O opinię na temat realizowanego programu zapytaliśmy liderów dwóch zespołów akademickich:

„Tematyka spotkań dotyczy m.in. zarządzania projektem i podejmowania kluczowych decyzji, tworzenia biznesplanu, komunikacji z partnerami biznesowymi oraz możliwości patentowania technologii i produktów. Rozmowy z mentorami poszerzają nasze horyzonty i pozwalają nam – naukowcom - spojrzeć na świat innowacji i przemysłu z innej, bliższej perspektywy. Pod czujnym okiem mentorów precyzujemy nasze cele, założenia i oczekiwania, a także szanse i zagrożenia związane z realizacją projektu wdrożeniowego – dziedziny dla nas nowej. Nieznane dotąd aspekty branży farmaceutycznej stają się dla nas zrozumiałe i wiemy już, że podejmiemy wyzwanie zaprojektowania, wyprodukowania i upowszechnienia nowatorskiego wyrobu medycznego do wspomagania leczenia atopowego zapalenia skóry” - dr n. farm. Eliza Matuszewska z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, liderka projektu Opracowanie wyrobu medycznego na bazie ekstraktu z fermentowanego pyłku kwiatowego do wspomagania leczenia atopowego zapalenia skóry.

„Każde spotkanie poszerzało znacząco wiedzę naszego zespołu w zakresie metodyki badawczej w dalszych etapach rozwoju projektu oraz procedur związanych z dalszą komercjalizacją naszego produktu. Mentorzy z dużym zaangażowaniem i autentyczną chęcią pomocy dzielili się z nami własnymi kontaktami naukowymi i kontaktami z jednostkami komercyjnymi w celu uzyskania poprawy jakości planowanych przez nas badań i skrócenia czasu ich realizacji do niezbędnego minimum. Ponadto uzyskaliśmy bardzo cenną pomoc w postaci uwag krytycznych i porad w złożonym do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej grancie Proof of Concept, mającym na celu podwyższenie poziomu TRL naszego produktu. Program Platformy Mentoringowej uznajemy za bardzo wartościową formę pomocy twórcom w wielu aspektach,  zwłaszcza  uzyskania wiedzy na temat wymogów stawianych przez firmy, co do jakości i rodzaju przeprowadzonych badań, a także możliwości komercyjnych na późnych etapach badań przedklinicznych i wczesnych etapach badań klinicznych”- prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, lider projektu Zastosowanie substancji czynnych ekstraktu Cochlospermum angolense w leczeniu raka wątrobowokomórkowego.

Wszystkim dziesięciu zespołom naukowym biorącym udział w programie życzymy dalszej owocnej współpracy w ramach spotkań mentoringowych, jak również kolejnych sukcesów związanych z rozwojem innowacyjnych rozwiązań i ich komercjalizacją w przyszłości.

Opcje strony