Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/czlonkowie/o-czlonkach-whih/2404,Czlonkowie-WHIH.html
18.06.2024, 23:19

Członkowie WHIH

Członkowie Warsaw Health Innovation Hub są znaczącym ogniwem w rozwijaniu interdyscyplinarnej platformy WHIH i kolejnym krokiem w budowaniu efektywnego i odpornego systemu ochrony zdrowia.

Zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy w inicjatywę WHIH zapewnia efektywną wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, a także wspiera realizację wspólnych przedsięwzięć strony publicznej z partnerami biznesowymi na rzecz rozwiązywania wspólnie zdefiniowanych wyzwań w opiece zdrowotnej, pobudzenia współpracy i wzmocnienia potencjału sektora biomedycznego w Polsce.

Opcje strony