Warsaw Health Innovation Hub

https://whih.abm.gov.pl/whi/o-nas/rada-whih/966,Rada-WHIH.html
2023-10-05, 02:03

Rada WHIH

Rada Warsaw Health Innovation Hub działa przy prezesie Agencji Badań Medycznych i ma charakter opiniodawczo-doradczy. Przewodniczącym Rady jest prezes ABM.

W skład Rady wchodzą przedsiębiorcy działający w polskim sektorze medycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym lub organizacje takich przedsiębiorców, z którymi ABM zawarła umowę o współpracy w obszarze tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych oraz prawnych o znaczeniu systemowym, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

  1. Celem i zadaniem Rady jest:
  1. rekomendowanie i ocena rozwiązań natury medycznej, technologicznej oraz prawnej, mających na celu istotną poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Polsce,
  2. identyfikacja interesu publicznego uwzględniającego bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz podniesienie jakości i efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu przez poszczególnych członków Rady,
  3. nawiązywanie i kształtowanie relacji między podmiotami gospodarczymi, publicznymi, naukowymi współpracującymi w ramach sektora biomedycznego,
  4. tworzenie strategii promocji i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia,
  5. upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie upowszechniania innowacyjności oraz zwiększania efektywności polskiego sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego.

 

Opcje strony