Aktualnie znajdujesz się na:

Znamy laureatów II edycji konkursu grantowego Servier - CARE na realizację projektów mających poprawić wyniki w zakresie diagnostyki i terapii chorych z nowotworami układu pokarmowego

Konkurs grantowy organizowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub został rozstrzygnięty. Laureatami zostały dwa ośrodki: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane ze środków finansowych przekazanych przez firmę Servier Polska w ramach Grantu Onkologicznego Servier-CARE, którego wartość wynosi 175 000 zł.

-Grant Onkologiczny Servier-CARE jest inicjatywą, która wspiera projekty naukowo-badawcze mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z nowotworami układu pokarmowego. W tym roku zwycięskie projekty dedykowane są jednemu z najtrudniejszych nowotworów złośliwych, z którymi mierzą się pacjenci oraz lekarze, w przypadku którego liczba zachorowań jest bliska liczbie zgonów. Rok od postawienia diagnozy przeżywa zaledwie 25 proc. chorych z rakiem trzustki. Statystyki te nie zmieniają się od lat z powodu trudności w rozpoznaniu nowotworu w jego początkowej fazie i oporności na terapię. Wierzę, że dzięki tym projektom przyczynimy się do lepszego poznania patomechanizmów tej choroby, skuteczniejszej diagnostyki czy leczenia, po bo aby poprawić opiekę nad pacjentem z rakiem trzustki i małymi krokami coraz efektywniej odpowiadać na tę niezaspokojoną dotychczas potrzebę medyczną. Tegoroczna edycja konkursu jest drugą z trzech przez nas zaplanowanych – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska.

Dzięki konkursowi wypełniliśmy lukę i daliśmy szansę projektom dotyczącym badań podstawowych, aby miały szansę przejść do fazy klinicznej. Cieszy nas bardzo wysoki poziom zgłoszonych projektów. Komisja konkursowa nie miała żadnych wątpliwości, co do wyboru laureatów. Niedługo będziemy obwieszczać trzecią edycję grantu a nagrody wręczymy na Kongresie Onkologii Polskiej w październiku – dodał prof. dr hab. Piotr Rutkowski.

Uroczystość ogłoszenia laureatów i symbolicznego wręczenia grantów odbyła się 3 kwietnia 2024 roku w siedzibie Agencji Badań Medycznych. Wzięli w niej udział: prof. Piotr Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dr n. med. Rafał Staszewski Prezes Agencji Badań Medycznych, Joanna Drewla, Dyrektor Generalna firmy Servier Polska oraz reprezentanci zwycięskich ośrodków:

  1. dr n .med. Marcin Piejko z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum,
  2. dr hab. n. med. Dawid Walerych z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Komisja konkursowa oceniała zgłaszane prace w pięciu kryteriach: nowatorskie podejście, wykonalność projektu, możliwość wdrożenia projektu do praktyki, doświadczenie zespołu badawczego, a także poprawność kosztorysu. W konkursie mogli wziąć udział zarówno lekarze, jak i osoby, które były gotowe zaproponować i wprowadzić innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę wyników w zakresie diagnostyki i terapii chorych z nowotworami układu pokarmowego: raka żołądka, raka trzustki, raka dróg żółciowych oraz raka jelita grubego.

Maksymalną liczbę punktów uzyskały dwa projekty. Pierwszy z nich pn. ,,Czy krążące komórki nowotworów w raku trzustki mogą stanowić nowy cel terapeutyczny dla CAR-T” będzie realizowany przez III Katedrę Chirurgii Ogólnej, Biobank i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ oraz Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Całkowita wartość projektu to 130 408,52 zł. Laureat otrzyma 125 000 zł  z grantu edukacyjnego Servier - CARE, natomiast pozostała część projektu zostanie sfinansowana z darowizny celowej przekazanej Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu przez osoby prywatne.

Drugi grant w wysokości 50 000 zł zostanie przekazany Instytutowi Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk na kontynuację projektu zgłoszonego w ramach I edycji konkursu pn. ,,Platforma testowania nowych kombinacji leków antynowotworowych w hodowlach organoidowych raka trzustki od polskich pacjentów – uzupełnienie o nowe rozwiązania”.

Pierwszy ze zwycięskich projektów oparty jest na koncepcji, iż terapie CAR-T mogą pomagać w leczeniu nowotworów litych, a nowotwór trzustki stanowi bardzo ciekawym celem terapeutycznym. Drugi projekt to kontynuacja badania z pierwszej edycji a dotyczy tematu, który rozwija się na świecie a w Polsce mało wyeksploatowany, czyli hodowli organoidowych. Widzę tu duży potencjał rozwoju. Jesteśmy jako PTO zaszczyceni, że możemy dołożyć też swoją cegiełkę, żeby zrealizować oba projekty „– podsumował prof. dr hab. Piotr Rutkowski.

Potencjał rozwoju nowych terapii w obszarze onkologii i znaczenie partnerstwa międzysektorowego w ich realizacji dla dobra pacjentów i rozwoju nauki w Polsce podkreślał również dr n. med. Rafał  Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finasowania badań w Agencji Badań Medycznych. „WHIH jest unikalnym na rynku biomedycznym przedsięwzięciem, które ma na celu pokazanie, że współpraca z przemysłem farmaceutycznym, czy biznesem w wymiarze naukowym, jest nie tylko ważna i niezbędna, ale i możliwa. Jako ABM od początku wierzyliśmy w to, że sektor ochrony zdrowia musi rozwijać się na poziomie międzysektorowym, dlatego współpraca z państwem jest dla nas tak ważna. Dziś, dzięki wspólnie podejmowanym projektom możemy wytyczać ramy przejrzystej działalności na rzecz dobra pacjentów, ale i rozwoju sektora nauki w Polsce. W ramach koncepcji WHIH realizujemy kilkanaście projektów, jednak jest nam niezmiernie miło, że grant firmy Servier dotyczy obszaru onkologii, która jest jednym z priorytetów działalności Agencji. Zwrócenie uwagi na onkologię, jako problem cywilizacyjny, w wymiarze badawczym oraz kwestię budowania międzynarodowych zespołów badawczych w tym obszarze jest dla nas bardzo istotne”.

 

 

 

Opcje strony

do góry